OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

Pakiet OC dla Podmiotów Leczniczych

OC obowiązkowe - zgodne z przepisami prawa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

OC dobrowolne - obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, powstałe w wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, a także p[osiadaniem mienia służącego do wykonywania tej działalności.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu lub na osobie:

  • wynikłe z przeniesienia zakażeń pokarmowych
  • powstałe w nieruchomościach najmowanych w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem
  • powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, osób objętych ubezpieczeniem
  • wynikłe z rażącego niedbalstwa

Można także wybrać opcje dodatkowe:

  • OC pracodawcy
  • OC najemcy nieruchomości
  • Ubezpieczenie szkód będących następstwem udzielania świadczeń w zakresie medycyny estetycznej stomatologicznej
  • Ubezpieczenie majątku Podmiotu Leczniczego w tym sprzęt medyczny, kradzież lub dewastację, zniszczenie lub kradzież sprzętu elektronicznego oraz odtworzenie utraconych danych
  • Ochronę HIV/WZW
powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: