OC dla Lekarzy i Stomatologów

Oferta dla lekarzy i lekarzy stomatologów

OC dla Pielęgniarek i Położnych

Oferta dla pielęgniarek i zawodów okołomedycznych

OC dla Podmiotów Leczniczych

Oferta dla gabinetów, przychodni oraz szpitali

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje ubezpieczenie OC?

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011
 2. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Art 35 ust. 6 nakładający obowiązek ubezpieczenia na lekarzy zawierających kontrakt z SPZOZ-em.
 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakładająca w Art. 136b obowiązek ubezpieczenia na świadczeniodawców zawierających kontrakt z NFZ.
 4. Ustawa o zawodzie lekarza nakładająca w Art. 48a obowiązek ubezpieczenia na wszystkich lekarzy nieobjętych wymienionymi wcześniej ubezpieczeniami i zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę.

Czy pracując na podstawie umowy o pracę muszę posiadać obowiązkowe OC?

Nie, lekarz wykonujący zawód wyłącznie w ramach umowy o pracę nie musi posiadać żadnego ubezpieczenia obowiązkowego. Może natomiast zawrzeć ubezpieczenie dobrowolne.

Kogo dotyczy ubezpieczenie obowiązkowe?

Ubezpieczeni obowiązkowe dotyczy między innymi praktykujących prywatnie, wystawiających recepty dla siebie lub rodziny, zatrudnionych w NZOZ-ach, pracujących na kontraktach z NFZ-em lub SPZOZ-em.

Od kiedy obowiązuje OC?

Od lipca 2012 roku wprowadzono obowiązek posiadania obowiązkowego OC dla wszystkich kogo ten obowiązek dotyczy.

Jaka jest różnica pomiędzy dobrowolnym, a obowiązkowym OC?

Ubezpieczenie obowiązkowe ma na celu ochronę interesów osób poszkodowanych (pacjentów!) i są regulowane ustawą. Dobrowolne natomiast mają za zadanie chronić osobę ubezpieczaną (lekarza, pielęgniarkę, masażystę itp.) od najróżniejszych ryzyk.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Ubezpieczenie obowiązkowe OC lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych

  • szkody osobowe
  • możliwość rozszerzenia na terytorium Europy
 • Ubezpieczenie dobrowolne

  • szkody w mieniu
 • Ochrona HIV/WZW

  • koszt podania interferonu lub leku antyretrowirusowego
 • Niezdolność do pracy
 • Utrata kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Choroby zawodowe
 • Problemy, pytania prawne
 • Sprawy sądowe
 • Ubezpieczenia praktyki, w szczególności sprzętu medycznego i elektronicznego oraz innego wyposażenia gabinetu
 • Dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych lub innych
 • oraz wiele innych

oraz wiele innych

Inne Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Co to jest za ubezpieczenie?

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Finansowe skutki takich zdarzeń mogą oznaczać dla firmy ogromne koszty, często znacznie większe niż straty spowodowane klasycznymi żywiołami. W związku z tym posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezbędnym elementem zapewniającym finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Do kogo jest kierowane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo – kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.
Bez opłaty dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium UE.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, takie jak:

 • rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza terytorium Unii Europejskiej,
 • ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości,
 • ubezpieczenie OC najemcy ruchomości,
 • ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprez,
 • ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego,
 • ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi,
 • ubezpieczenie OC wzajemnej,
 • ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania rzeczy ruchomych,
 • ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego,
 • ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej,
 • ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z połączeniem produktu wadliwego z innym produktem,
 • ubezpieczenie OC za koszty usunięcia produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad,
 • ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe.

W jaki sposób ustalana jest suma (ubezpieczenia) gwarancyjna?

Suma gwarancyjna ustalana jest przez ubezpieczającego w porozumieniu z Towarzystwem Ubezpieczeniuowym. Suma gwarancyjna jest ustalana na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia – na wniosek ubezpieczającego można wprowadzić podlimit odpowiedzialności na jeden wypadek oraz na określone ryzyka, związane z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Standardowo umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, oczywiście istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Dlaczego warto ubezpieczyć się ?

Nowoczesny produkt uwzględniający ostatnie zmiany w przepisach prawa, duża liczba klauzul daje możliwość zbudowania programu ubezpieczenia w zależności od indywidualnych potrzeb ubezpieczającego.

powrót do strony głównej

Partnerem serwisu OCmedyczne jest: